Bizottságok
 

 

Jogi, Ügyrendi, Humánpoltikai és Nemzetiségi Bizottság

Elnöke:

Grimplinyi Sándor Heves, Alkotmány u. 2.

Tagjai:

Kozma Tamás József Heves, Blaha L. u. 18.

Kis Tamás Heves, Május 1 u. 41/C.

Fekete István Heves, Kolozsvári u. 34.

Korsósné dr. Demeter Dóra Heves, Honvéd u. 6/B.

dr. Gortva János Heves, Bajcsy Zs. u. 52.

Szedlák Szabolcs Heves, Bródy S. u. 8.

 

Jogi, Ügyrendi, Humánpoltikai és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe átadott feladatok

a) Heves város címere használatának engedélyezése (5/2004. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés),

b) szervezetek támogatására elkülönített alap szervezetek közötti felosztása,

c) Bursa Hungarica Ösztöndíj megállapítása, megállapított ösztöndíjak felülvizsgálata,

Jogi, Ügyrendi, Humánpolitikai és Nemzetiségi Bizottság

1)        véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, és az azokat érintő, írásban benyújtott módosító indítványokat;

2)        véleményezi a Hivatal belső szervezeti egysége kialakítására tett javaslatot;

3)        véleményezi a közalapítványok és önkormányzatok érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait;

4)        megtárgyalja a képviselő-testület döntése elleni törvényességi észrevételeket;

5)        figyelemmel kíséri a Szervezeti és Működési Szabályzat hatályosulását;

6)        figyelemmel kíséri a jogalkalmazást, kezdeményezi az elavult helyi rendeletek hatályon kívül helyezését és módosítását;

7)        figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, bizottságainak szabályszerű működését;

8)        gondoskodik a helyi jogalkotás során a központi és a helyi jogi szabályozás összhangjának megteremtéséről;

9)        részt vesz az önkormányzatot érintő polgári jogi szerződések előkészítésében, egyes szerződések és egyéb ügyletek jogi véleményezésében; 

10)    végzi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését, lefolytatja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást;

11)    kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek;

12)    kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezéseket, és javaslatot tesz a képviselő-testületnek;

13)    ellátja a képviselő-testület titkos szavazásának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

14)    közreműködik a közbiztonsági koncepció kidolgozásában, figyelemmel kíséri az abban meghatározott feladatok végrehajtását;

15)    javaslatot tesz a polgármester bérének emelésére, jutalmazására;

16)     véleményezi és a testület elé terjeszti a külső bizottsági tag díjának megvonására vonatkozó javaslatot;

17)    előkészíti és kidolgozza az önkormányzat oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi intézményei működésére, fenntartására vonatkozó irányelvet;

18)    szükség esetén véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló központi pályázatokat;

19)    véleményt mond szobrok, emlékművek és emléktáblák állításával kapcsolatban;

20)    véleményezi az intézmények létesítésével, megszüntetésével és összevonásával kapcsolatos előterjesztéseket;

21)    véleményezi az oktatási intézmények képzési irányának megváltoztatásával, tagozat létesítésével kapcsolatos előterjesztéseket;

22)    szervezi és ellenőrzi az oktatási, művészeti, kulturális, szociális, egészségügyi ügyekkel kapcsolatos döntések előkészítését, illetve azok végrehajtását;

23)    közreműködik a képviselő-testület gazdasági programjának kidolgozásában;

24)    a képviselő-testület hatáskörébe utalt intézményvezetői kinevezés, megbízás előtt véleményezi a működési köréhez tartozó pályázatot;

25)    szervezetek támogatására költségvetésben jóváhagyott keret felhasználására pályázatot ír ki és dönt a benyújtott pályázatokról;

26)    összehangolja a városi koncepciókat és igényeket az országos szociálpolitikai elképzelésekkel;

27)    figyelemmel kíséri és segíti a család- és gyermekvédelmi törekvéseket, kapcsolatot tart a gyermekintézményekkel és a civil szervezetekkel, ajánlatokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmére;

28)    javaslatot tesz az egészségügyi hálózat fejlesztési koncepciójára, véleményezi az orvosi körzet területét, az esetlegesen felmerülő körzethatár módosításokat;

29)    javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális intézmények racionális működésére;

30)    véleményez minden egészségügyi és szociális témakörbe tartozó programot, előterjesztést;

31)    szükség esetén véleményezi a szakterületéhez tartozó intézmények fejlesztését szolgáló központi pályázatokat;

32)    ellátja a szociális ellátásokat szabályozó helyi rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatokat;

33)    ellátja a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendeletben meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatokat;

Pénzügyi Bizottság

Elnöke:

Ivanics Róbert Heves, Mária u. 15.

Tagjai:

Grimplinyi Sándor Heves, Alkotmány u. 2.

Fekete István Heves, Kolozsvári u. 34.

Pataki László Istvánné Heves, Mária u. 27.

Keresztesi Istvánné Heves, Bethlen G. u. 7.

dr. Szerencsés Tibor Heves, Május 1 u. 11.

Tóth Lászlóné Heves, Akác u. 1.

 

Pénzügyi Bizottság hatáskörébe átadott feladatok

a) adóbeszedési érdekeltségi juttatásra való jogosultság feltételei teljesítésének értékelése, juttatás összegének jóváhagyása (14/1996. (XI. 1.) önkormányzati rendelet 5. §),

 

b) önkormányzati képviselők tiszteletdíja fizetésének évenkénti ellenőrzése (6/2007.(III.23.)önkormányzati rendelet 7. §),

 

Pénzügyi Bizottság

 

1)        véleményezi a költségvetési rendelet tervezetét, módosítását, a költségvetési beszámolót, pénzügyi vonatkozású előterjesztést;

2)        figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az előidéző okokat;

3)        részt vesz a helyi adórendszer kidolgozásában;

4)        véleményezi a helyi adókra vonatkozó rendelet tervezeteket;

5)        közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának készítésében;

6)        véleményezi az önkormányzat középtávú koncepcióját és fejlesztési programját;

7)        véleményezi az intézmény és vállalat alapításával és átalakításával kapcsolatos előterjesztéseket;

8)        véleményezi a hitelfelvételt, kötvény kibocsátást; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát;

9)        véleményezi a hatósági árak megállapításáról szóló tervezeteket;

10)    az ellenőrzési terv alapján folyamatosan figyelemmel kíséri az ellenőrzés megállapításait, szükség esetén részt vesz az ellenőrzésekben;

11)    vizsgálja az önkormányzat vagyonának működtetésével, felhasználásával, vállalkozásba vételével kapcsolatos lehetőségeket, javaslatot dolgoz ki;

12)    polgármester döntése előtt véleményezi az átmenetileg szabad pénzeszközök egy évnél rövidebb lejáratú lekötését összeghatártól függetlenül;

13)    véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok létrehozásáról szóló előterjesztéseket;

14)    a jogszabályok és képviselő-testületi döntések keretén belül gondoskodik a város vagyonának megőrzéséről;

15)    véleményezi az önkormányzati beruházásokat, különös tekintettel a város életét alapvetően befolyásoló beruházásokra;

16)    véleményezi a költségvetésről, valamint a szakterületét érintő kérdésekről szóló önkormányzati rendelet tervezeteket;

17)    közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában;

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

Elnöke:

Kozma Tamás József Heves, Blaha L. u. 18.

Tagjai:

Ivanics Róbert Heves, Mária u. 15.

Fekete István Heves, Kolozsvári u. 34.

Laczházi Viktória Ilona Heves, Szabadság u. 25.

Kovács Gyula Heves, Madách I. u. 31.

Mátyás Ferenc Heves, Hősök tere 4.

Lakatos Mónika Heves, Mikszáth K. u. 3.

Grimplinyi Sándor Heves, Alkotmány u. 2.

Balog Renáta Heves, Május 1 u. 50.

 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe átadott feladatok

a) közterület egy hónapot meghaladó időtartamú bérbeadása (10/2002. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 3. §(1) bekezdés),

 

b) közterület egy hónapnál rövidebb időtartamú bérbeadása

ba) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) kirakatszekrény, üzleti védőtető, ernyőszerkezet, hirdető-berendezés és egyéb építmény elhelyezésére,

bb) közúti közlekedéssel, fuvarozással kapcsolatos állomáshely, pénztárfülke fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő-állomás elhelyezéséhez,

bc) egyes létesítményekhez az út területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhelyek kialakítása céljára (parkolóhelyek),

bd) önálló hirdető berendezések, figyelmeztető- és tájékoztató táblák elhelyezésére

 

(10/2002. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés),

 

c) A lakástörvény, valamint a 16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet keretei között

          ca) megállapítja a versenytárgyalásra meghirdetett helyiségek induló bérleti díját,

          cb) eredménytelen versenytárgyalás esetén dönt a helyiség bérbeadásának feltételeiről,

          cc) javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lejárt bérleti szerződés meghosszabbítására,

          cd) dönt a lakások szociális alapon történő bérbeadásáról benyújtott pályázatokról,

ce) javaslati joggal él a Képviselő-.testület  felé a közérdekű célú  lakások bérbeadásról,

cf) javaslatot tesz a költségelven bérbe adható önkormányzati lakásokra valamint rangsorolja az ajánlatok alapján bérlőt vagy bérlőket,

          cg) dönt a garzonházban lévő lakások bérbe adására leadott pályázatokról,

          ch) dönt a 22.§.-ban meghatározott használati díj csökkentéséről,

ci) dönt a lakbérhátralékot felhalmozó bérlő adósságrendezési eljárásban való részvételi jogosultságáról,

cj) előzetesen dönt a bérlő és bérbeadó megállapodásáról a bérlakás átalakításának, korszerűsítésének tárgyában,

 

d) Környezetvédelmi Alap éves tervének elfogadása (4/2001. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés),

 

e) az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása (20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 2. § (1) bekezdés),

 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság

 

1)        közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának készítésében;

2)        véleményezi az önkormányzat középtávú koncepcióját és fejlesztési programját;

3)        véleményezi az intézmény és vállalat alapításával és átalakításával kapcsolatos előterjesztéseket;

4)        vizsgálja az önkormányzat vagyonának működtetésével, felhasználásával, vállalkozásba vételével kapcsolatos lehetőségeket, javaslatot dolgoz ki;

5)        véleményezi az önkormányzati gazdasági társaságok létrehozásáról szóló előterjesztéseket;

6)        a jogszabályok és képviselő-testületi döntések keretén belül gondoskodik a város vagyonának megőrzéséről;

7)        véleményezi a lakásgazdálkodás szabályainak kialakítását;

8)        ellátja a lakások és helyiségek bérletére, a helyi lakáscélú támogatásokra vonatkozó helyi rendeletekben meghatározott feladatait;

9)        véleményezi az önkormányzati beruházásokat, különös tekintettel a város életét alapvetően befolyásoló beruházásokra;

10)    véleményezi a helyi építési szabályzat és szabályozási terv programját, az előtervet és tervet, továbbá a településfejlesztési koncepciót és tervet;

11)    véleményezi a közterületi rend kialakítását;

12)    véleményezi a közlekedésfejlesztési tervet;

13)    véleményezi a kommunális szolgáltatások fejlesztését szabályozó döntéseket;

14)    véleményezi a költségvetésről, valamint a szakterületét érintő kérdésekről szóló önkormányzati rendelet tervezeteket;

15)    véleményezi a kommunális szolgáltatások fejlesztését;

16)    véleményezi és ellenőrzi a közüzemű és kommunális szolgáltatást végző önkormányzati gazdasági társaságok tevékenységét, szervezését;

17)    véleményezi a vállalkozások ösztönzését, területek, ingatlanok elidegenítésre, hasznosításra kijelölését, ami helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítást igényel;

18)    véleményezi a térképészeti határ kiigazítást;

19)    ellenőrzi a közlekedési létesítmények üzemeltetését;

20)    ellenőrzi a közterületek rendjét, valamint a közművek üzemeltetését;

21)    ellenőrzi a kommunális szolgáltatások helyzetét;

22)    közreműködik az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában;

23)    közreműködik a település idegenforgalmi lehetőségeinek feltárásában, javaslatokat dolgoz ki az idegenforgalom fejlesztésére;

24)    véleményezi a környezetvédelemmel kapcsolatos döntéseket;

25)    ellenőrzi a környezetvédelmi helyzetet;

26)    javaslatot tesz az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának felhasználására;

27)    közreműködik az allergiát okozó gyomnövények elleni védekezési akciók szervezésében;

28)    engedélyezés előtt véleményezi a helyi védelem alá helyezett épületek felújítási, átalakítási, bővítési, bontási munkálatait;

29)    ellátja az utak forgalmának szabályozása, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolításával kapcsolatos feladatokat;

30)    jóváhagyja az egyéni választókerületi képviselői alap felhasználásra vonatkozó javaslatot.

31)    elbírálja a Tiszta, Virágos Hevesért cím elnyerése érdekében benyújtott pályázatokat és ellenőrzi a pályázók által vállalt kötelezettségek teljesítését;

32)    előkészíti és kidolgozza az önkormányzat sportintézményei működésére, fenntartására vonatkozó koncepciót;

33)    szervezi és ellenőrzi a sportügyekkel kapcsolatos döntések előkészítését, illetve azok végrehajtását;