Pályázat: Heves autóbuszos menetrendszerű személyszállítás
 

Heves Város Önkormányzatának pályázati felhívása Heves város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására

 

Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VII. 26.) számú határozata alapján Heves város közigazgatási területén belül autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztására Heves Város Önkormányzata (székhelye: 3360 Heves, Erzsébet tér 2. szám, a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot ír ki.

 

A pályázat célja a város közigazgatási területén belül a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megoldása.

 

A pályázaton részt vehet az a gazdálkodó szervezet, amely autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás végzésére jogosult. A jogosultságot a pályázati kiírásban foglaltak szerint hitelesen igazolni szükséges. Eredményes pályázat esetén közszolgáltatási szerződés csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint átlátható szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltatóval köthető.

 

A pályázati kiírás

-          elérhető az ajánlattételi határidő leteltéig hétfőtől csütörtökig 8–16 óra között személyesen a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) hirdetőtábláján,

-          kérhető postai úton a fenti címre küldött levéllel,

-          kérhető elektronikus úton a Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges e-mail-címre küldött üzenetben,

-          elérhető a www.heves.hu oldalon.

 

Ajánlattételi határidő: 2022. január 14. 11.00 óra

 

Az ajánlattétel helye:

-          személyesen a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatalban (3360 Heves, Erzsébet tér 2.),

-          postai úton a fenti címre küldött levélben.

 

Az ajánlatok elbírálásának módja: az ajánlatkérő az összegzésben legelőnyösebb ajánlattevő pályázót nyilvánítja nyertesnek.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

a)        foglalkoztatási feltételek,

b)        igényelt önkormányzati támogatás mértéke.

 

Eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2022. január 19.

Szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2022. január 25.

 

Szolgáltatás megkezdésének határnapja: 2022. február 1.

 

Szerződés időtartama: 5 év, 2022. február 1. napjától kezdődően 2027. január 31. napjáig terjed.

 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

Az ajánlat benyújtásának feltétele: 300 000 forint összegű ajánlati biztosíték teljesítése az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11739047–15379683 bankszámlájára történő befizetéssel vagy bankgaranciával. A befizetés tényét az ajánlattevő az ajánlatában köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni.

 

1.      A pályázatok beadásának formai feltételei

 

A pályázatot 2 (két) példányban (egy eredeti és egy másolati példányban) kell benyújtani, a cégjegyzésre jogosult személyek által cégszerűen aláírva, zárt borítékban. A borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: „Ajánlat helyi személyszállításra” „Határidő előtt felbontani tilos”.

 

Azok a pályázatok kerülnek felbontásra, melyek zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlati határidő lejártáig a beadás helyére beérkeznek.

 

A pályázatokat tartalmazó dokumentációk felbontása az ajánlati határidő lejártának időpontjában kezdődik és az összes, előírás szerint benyújtott ajánlat étékelésre kerülő szempontjainak felolvasásáig tart.

 

Az ajánlatkérő kiköti, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén, ha az eljárás eredményének kihirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevő személyét is meghatározza, akkor azzal köt szerződést. A pályázattól való visszalépés estén a pályázó az ajánlati biztosíték visszatérítésére nem jogosult.

 

A pályázónak csatolni kell ajánlatához a cégjegyzésre jogosult vezetőjének aláírási címpéldányát és 30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

 

A pályázat kiírója fenntartja megának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

2.      A tevékenység ellátására vonatkozó előírások

 

A személyszállítást a közlekedési előírásoknak megfelelő autóbuszokkal kell végezni.

 

Az autóbuszokat saját vagy bérelt telephelyen kell tárolni.

 

A szolgáltatást a pályázati kiíráshoz mellékelt menetrend alapján kell végezni. A menetrendet, valamint annak változásait a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője hagyja jóvá.

 

A pályázónak javaslatot kell tennie a menetjegyek és bérletek árára. A tarifarendszernek meg kell felelnie a hasonló területű és lélekszámú településeken alkalmazottaknak. A szolgáltatás beindítása előtt a viteldíjakat az Önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.

 

A pályázónak biztosítania kell a menetjegy- és bérletjegy-vásárlási lehetőséget az utazók részére, a lakosság számára elérhető módon folyamatosan, legalább munkanapokon 8–16 óráig.

 

A szolgáltatónak biztosítani kell a jogszabályban előírt, közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményeket.

 

A pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben pályázata nyertes lesz, akkor közszolgáltatási szerződést köt az Önkormányzattal, vállalja a pályázati kiírásban és a saját ajánlatában leírt, a tevékenységre vonatkozó feltételeket, illetve a szerződéses kapcsolat további részleteinek kidolgozását.

 

Az Önkormányzat a járműpark beszerzéséhez, fejlesztéséhez, működtetéséhez, illetve cseréjéhez lehetőségeihez mérten támogatással hozzájárulhat.

 

Az Önkormányzatnak joga van az üzemeltetőt ellenőrizni a szerződésben rögzített összes körülményre vonatkozóan, különös tekintette a következőkre: az utas szállítás körülményei, a menetrend betartása, a járművek állapota, az üzemeltetés szabályossága, megállapított viteldíj alkalmazása.

 

3.      Eljárás a pályázat eredményének kihirdetéséig

 

A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelős Önkormányzat a beérkezett pályázatok adatait összegző és a döntés részletes indokolását ismertető emlékeztetőt készít a pályázat eredményének kihirdetéséig.

 

4.      A pályázat eredményének kihirdetése

 

Az Önkormányzat a pályázat eredményéről tájékoztatást ad a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.heves.hu weboldalon, illetve a pályázókat írásban értesíti postai úton.

 

Pályázati kiírás.

Menetrend tervezet